“Jakkanna” movie heroine Mannara Chopra in denim shorts

“Jakkanna” movie heroine Mannara Chopra in denim tied shirt and denim shorts. /mannara-chopra-denim-shirt-shorts-3//mannara-chopra-denim-shirt-shorts-4/